PRATİK BİLGİLER (güncel)

Değişim Tarihi: 13.01.2007

KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNDE TAVAN ÜCRET TUTARI

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası)(5565 sayılı Kanun Md. 22)

1.921,87 (YTL.)

(Aylık Katsayı 0,04605)(Taban Aylık Katsayısı 0,5864)

 

SSK PRİMİ HESABINDA TAVAN ÜCRET

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası)

3.656,25 (YTL.)

(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)

3.451,50 (YTL.)

SSK PRİMİ HESABINDA TABAN ÜCRET

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası)

562,50 (YTL.)

(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)

531,00 (YTL.)

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA TABAN ÜCRET

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası)

562,50 (YTL.)

(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)

531,00 (YTL.)

(İlk defa İsteğe Bağlı Sigortalı olabilmek için en az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak gerekir.)

 

BAĞ-KUR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (1479 SK. Ek Md. 20)

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası)

66,10 (YTL.)

(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)

62,40 (YTL.)

ASGARİ ÜCRET

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası)

 

16 Yaşından Büyükler İçin

562,50 (YTL.)

16 Yaşından Küçükler İçin

476,70 (YTL.)

(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)

 

16 Yaşından Büyükler İçin

531,00 (YTL.)

16 Yaşından Küçükler İçin

450,00 (YTL.)

ÇIRAKLARDA VE ÖĞRENCİLERDE ASGARİ ÜCRET

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası)

 

16 Yaşından Büyükler İçin

168,75 (YTL.)

16 Yaşından Küçükler İçin

143,01 (YTL.)

(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)

 

16 Yaşından Büyükler İçin

159,30 (YTL.)

16 Yaşından Küçükler İçin

135,00 (YTL.)

(3308 sayılı Kanunun 25'inci maddesine göre; işletmelerde meslek eğitimi gören çırak ve öğrencilere yaş durumlarına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez.)

 

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI (4447 SK. Md. 49)

(1.1.2005 tarihinden itibaren)

 

İşçiden

% 1

İşverenden

% 2

Devlet Katkı Payı

% 1

AİLE YARDIMI

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası)(5565 sayılı Kanun Md. 22)

69,08 (YTL.)

657 sayılı Devlet Memurları K. tabi olanlar (1500x0,04605)

 

(4857 sayılı İş Kanununa tabi olan işçilere yapılan bu tür yardımlar ücret olarak vergiye tabidir.)

 

VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK ZAMMI

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası)(5565 sayılı Kanun Md. 22)

11,52 (YTL.)

Bir Çocuk için (250x0,04605)

 

(5335 sayılı Kanunun 28/b-3 maddesiyle değişik, 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre, 15.1.2005 tarihinden itibaren (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yeralan çocuklar için 1 kat arttırılarak uygulanır.)(Azami iki çocuk için istisna uygulanacak olup fazlası ile tesbit edilen miktarın üstü vergiye tabi tutulur.)

 

SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇLARDA SSK. PRİMİNDEN İSTİSNA OLAN TUTARLAR (SSK. Md. 77)

SSK. Priminden İstisna Günlük Yemek Bedeli

 

(1.1.2007-30.06.2007 tarihleri arası)

1,13 (YTL.)

(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)

1,06 (YTL.)

SSK. Priminden İstisna Aile Zammı

 

(1.1.2007-30.06.2007 tarihleri arası)

56,25 (YTL.)

(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)

53,10 (YTL.)

SSK. Priminden İstisna Çocuk Zammı (Bir Çocuk için)

 

(1.1.2007-30.06.2007 tarihleri arası)

11,25 (YTL.)

(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)

10,62 (YTL.)

(Azami iki çocuk için istisna uygulanacak olup fazlası ile tesbit edilen miktarın üstü SSK. Primine tabi tutulur.)

 

2007 YILI İÇİN HİZMET ERBABI GÜNLÜK YEMEK BEDELİ İSTİSNA TUTARI

(GVK. Md. 23/8)(1.1.2007 tarihinden itibaren)

8,80 (YTL.)

2007 YILI İÇİN ÜCRETLERDE SAKATLIK İNDİRİMİ (GVK. Md. 31)

Birinci derece sakatlar için

570.- (YTL.)

İkinci derece sakatlar için

280.- (YTL.)

Üçüncü derece sakatlar için

140.- (YTL.)

2007 YILI İÇİN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ (GVK. Mük. Md. 121)

3.800 YTL.'ye kadar

% 8

7.700 YTL.'nin  3.800 YTL.'si için % 8 aşan kısmı için

% 6

7.700 YTL.'den fazlasının, 7.700 YTL.'si için % 7 aşan kısmı için

% 4

ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI

(1.1.2001 tarihinden itibaren)

Binde 6

DAMGA VERGİSİNE TABİ TİCARİ BELGE VE BEYANNAMELERDE VERGİ MİKTARLARI (1.1.2007 tarihinden itibaren)

Bilançolar

16,40.- (YTL.)

Gelir Tabloları

8,10.- (YTL.)

İşletme Hesabı Özetleri

8,10.- (YTL.)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

21,20.- (YTL.)

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

28,30.- (YTL.)

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

14,10.- (YTL.)

Muhtasar Beyannameler

14,10.- (YTL.)

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)

14,10.- (YTL.)

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

28,30.- (YTL.)

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

10,50.- (YTL.)

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

10,50.- (YTL.)

İŞ KANUNUNA GÖRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857 SK. Md. 53)

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak

 

üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İzin süreleri;

 

a) Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara

14 gün

b) Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara

20 gün

c) Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara

26 gün

den az olamaz.

 

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

 

MEMURİYETTE YILLIK İZİN SÜRELERİ (657 SK. Md. 102-104-105)

a) Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlara

20 gün

b) Hizmet süresi on yıldan fazla olanlara

30 gün

c) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı

 

tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere

16 hafta

d) Erkek memura, karısının doğum yapması halinde

3 gün

e) Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin,

 

babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde

5 gün

f) Memura hastalığı halinde, verilecek raporlarda gösterilecek

 

lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın,

 

- On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara

6 aya kadar

- On yıldan fazla hizmeti olanlara

12 aya kadar

-  Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye

 

ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara

18 aya kadar

süre ile izin verilir.

 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK

VERGİNİN ALT SINIRI (KDVK. Md. 29/2) 2006 Yılı İçin

10.800.- (YTL.)

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU (FORM Ba) İLE SATILAN MAL VE/VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU (FORM Bs) İLE İLGİLİ FATURA TOPLAMI KDV. HARİÇ OLARAK BELİRLENEN HAD (VUK. Teb. 350)

(21.7.2005 tarihinden itibaren) 30.000.000.000.-

30.000.- (YTL.)

(10.6.2003-20.7.2005 tarihleri arası) 25.000.000.000.-

25.000.- (YTL.)

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI

(1.1.2006 tarihinden itibaren)

% 15

(1.4.2003-31.12.2005 tarihleri arası)

% 20

(1.1.1999-31.3.2003 tarihleri arası)

% 15

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI

(1.1.2006 tarihinden itibaren)

% 20

(1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arası)

% 30

(1.1.2004-31.12.2004 tarihleri arası)

% 33

(1.4.2003-31.12.2003 tarihleri arası)

% 30

(1.1.2001-31.3.2003 tarihleri arası)

% 25

YILLAR İTİBARİYLE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2006 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 363)

% 7,8

2005 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 353)

% 9,8

2004 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 341)

% 11,2

2003 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 325)

% 28,5

2002 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 310)

% 59,0

2001 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 301)

% 53,2

2000 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 288)

% 56,0

1999 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 279)

% 52,1

1998 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 267)

% 77,8

1997 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 259)

% 80,4

1996 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 252)

% 72,8

1995 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 245)

% 99,5

1994 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 233)

% 107,6

1993 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 223)

% 58,4

1992 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 219)

% 61,5

1991 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 214)

% 54,1

1990 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 207)

% 55,5

1989 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 201)

% 70,4

1988 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 187)

% 63,2

1987 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 178)

% 29,1

1986 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 174)

% 21,7

2006 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Üç Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı

% 0,39

Altı Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı

% 2,15

Dokuz Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı

% 5,55

Oniki Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı

% 7,8

2005 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Üç Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı

% 3,3

Altı Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı

% 4,97

Dokuz Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı

% 6,60

Oniki Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı

% 9,8

BAZI MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

a) Kanuna ekli Listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için

% 18

b) I sayılı listede yeralan teslim ve hizmetler için

% 1

c) II sayılı listede yeralan teslim ve hizmetler için

% 8

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE İSKONTO VE FAİZ ORANLARI (Senelik)

(20.12.2006 tarihinden geçerli olmak üzere)

 

a) Reeskont İşlemlerinde

% 27

b) Avans İşlemlerinde

% 29

(20.12.2005-19.12.2006 tarihleri arası)

 

a) Reeskont İşlemlerinde

% 23

b) Avans İşlemlerinde

% 25

(25.05.2005-19.12.2005 tarihleri arası)

 

a) Reeskont İşlemlerinde

% 28

b) Avans İşlemlerinde

% 30

(13.01.2005-24.05.2005 tarihleri arası)

 

a) Reeskont İşlemlerinde

% 32

b) Avans İşlemlerinde

% 35

(15.06.2004-12.01.2005 tarihleri arası)

 

a) Reeskont İşlemlerinde

% 38

b) Avans İşlemlerinde

% 42

(08.10.2003-14.06.2004 tarihleri arası)

 

a) Reeskont İşlemlerinde

% 43

b) Avans İşlemlerinde

% 48

(14.06.2003-07.10.2003 tarihleri arası)

 

a) Reeskont İşlemlerinde

% 50

b) Avans İşlemlerinde

% 57

(17.05.2002-13.06.2003 tarihleri arası)

 

a) Reeskont İşlemlerinde

% 55

b) Avans İşlemlerinde

% 64

(30.12.1999-16.05.2002 tarihleri arası)

 

a) Reeskont İşlemlerinde

% 60

b) Avans İşlemlerinde

% 70

KANUNİ FAİZ ORANLARI (Senelik)

(01.01.2006 tarihinden itibaren)(30.12.2005 R.G.)

% 9

(01.05.2005-31.12.2005 tarihleri arası)(5335 sayılı K. Md. 14)

% 12

(01.01.2005-30.04.2005 tarihleri arası)(5277 sayılı K. Md. 37/e)

% 12

(30.06.2004-31.12.2004 tarihleri arası)

% 15

(01.01.2004-29.06.2004 tarihleri arası)(5027 sayılı K. Md. 49/o)

% 15

(01.07.2003-31.12.2003 tarihleri arası)

% 30

(01.04.2003-30.06.2003 tarihleri arası)(4833 sayılı K. Md. 51/t)

% 30

(01.07.2002-31.03.2003 tarihleri arası)

% 55

(01.01.2000-30.06.2002 tarihleri arası)

% 60

(01.01.1998-31.12.1999 tarihleri arası)

% 50

(31.12.1997 tarihine kadar)

% 30

TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (Senelik)

(01.01.2006 tarihinden itibaren)(30.12.2005 R.G.)

% 9

(01.05.2005-31.12.2005 tarihleri arası)(5335 sayılı K. Md. 14)

% 12

(01.01.2005-30.04.2005 tarihleri arası)(5277 sayılı K. Md. 37/e)

% 12

(30.06.2004-31.12.2004 tarihleri arası)

% 15

(01.01.2004-29.06.2004 tarihleri arası)(5027 sayılı K. Md. 49/o)

% 15

(01.07.2003-31.12.2003 tarihleri arası)

% 30

(01.04.2003-30.06.2003 tarihleri arası)(4833 sayılı K. Md. 51/t

% 30

(01.07.2002-31.03.2003 tarihleri arası)

% 55

(01.01.2000-30.06.2002 tarihleri arası)

% 60

(01.01.1998-31.12.1999 tarihleri arası)

% 50

(31.12.1997 tarihine kadar)

% 30

(Ticari işlerde bu oran 20.12.2005 tarihinden itibaren % 25 olarak uygulanır.)

 

GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık)

(21.04.2006 tarihinden itibaren)

% 2,5

(02.03.2005-20.04.2006 tarihleri arası)

% 3

(12.11.2003-01.03.2005 tarihleri arası)

% 4

(31.01.2002-11.11.2003 tarihleri arası)

% 7

(29.03.2001-30.01.2002 tarihleri arası)

% 10

(02.12.2000-28.03.2001 tarihleri arası)

% 5

(21.01.2000-01.12.2000 tarihleri arası)

% 6

(09.07.1998-20.01.2000 tarihleri arası)

% 12

(01.02.1996-08.07.1998 tarihleri arası)

% 15

(31.08.1995-31.01.1996 tarihleri arası)

% 10

(08.03.1994-30.08.1995 tarihleri arası)

%12

(30.12.1993-07.03.1994 tarihleri arası)

% 9

(01.01.1990-29.12.1993 tarihleri arası)

% 7

TECİL FAİZİ ORANLARI (Aylık)

(28.04.2006 tarihinden itibaren)

% 2

(04.03.2005-27.04.2006 tarihleri arası)

% 2,5

(12.11.2003-03.03.2005 tarihleri arası)

% 3

(02.02.2002-11.11.2003 tarihleri arası)

% 5

(31.03.2001-01.02.2002 tarihleri arası)

% 6

(21.12.2000-30.03.2001 tarihleri arası)

% 3

(25.01.2000-20.12.2000 tarihleri arası)

% 4

(10.07.1998-24.01.2000 tarihleri arası)

% 8

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

a) Binalarda (Meskenlerde)

Binde 1

    Binalarda (Diğerlerinde)

Binde 2

b) Arsalarda

Binde 3

c) Arazilerde

Binde 1

(Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18'inci maddelerinde, 5281 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre; 23.07.2004 tarihinden itibaren bu oranlar 5216 sayılı Kanunun uygulandığı Büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde  % 100 artırımlı olarak uygulanır.)

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK KAPSAMI

Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden aşağıdaki hadlerden birisini aşanlar beyannamelerini YMM.'lere tasdik ettireceklerdir.(M. Müş. Tebliği Sıra No: 37)

 

2006 Yılı Aktif Toplamı

3.551.000.-(YTL.)

2006 Yılı Net Satışları Toplamı

7.102.000.-(YTL.)

2007 YILI İÇİN KONUTLARDA GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI

(GVK. Md. 21)

2.300.- (YTL.)

2007 YILINA UYGULANMAK ÜZERE BASİT USULE TABİ MÜKELLEFİYETLERDE

İşyeri Mülkiyetinin İş Sahibine Ait Olması Halinde Emsal Kira Bedeli

 

Kiralanmış Olması Halinde Yıllık Kira Bedeli; (GVK. Md. 47/2)

 

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde

3.700.- (YTL.)

Diğer Yerlerde

2.600.- (YTL.)

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK. Md. 48) (1.1.2007 tarihinden itibaren)

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 

53.000.- (YTL.)

yi veya yıllık satışları tutarının

77.000.- (YTL.)

yi aşmaması,

 

2- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatının               

26.000.- (YTL.)

yi aşmaması,

 

3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının

53.000.- (YTL.)

yi aşmaması.

 

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK. Mük. Md. 80)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

6.400.- (YTL.)

ARIZİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK. Md. 82)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

15.000.- (YTL.)

TEVKİFATA VE İSTİSNA UYGULAMASINA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (GVK. Md. 86/1-d)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

900.- (YTL.)

İLANIN ŞEKLİ (VUK. Md. 104)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

 

1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere

1.290 .- (YTL.)

den az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir.

 

2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.

 

3. İlan ile yapılan tebliğin konusu

1.290 ila 129.000. (YTL.)

arasındaki vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. Tutarın

129.000.- (YTL.)

yi aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük azetelerden birinde ayrıca yapılır.

 

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir.

 

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK. Mük. Md. 115)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

 

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı

15.- (YTL.)

(15.-YTL. dahil) yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir.

 

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK. Md. 177)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

 

1 – Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı

100.000.- (YTL.)

yi veya satışlarının tutarı

140.000.- (YTL.)

2 – Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı

56.000.- (YTL.)

3 – 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

100.000.- (YTL.)

yi aşanlar;

 

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZARKASA FİŞİ DÜZENLENMESİNDE AZAMİ TUTAR (VUK. Md. 232)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

560.- (YTL.)

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE ASGARİ TUTAR (VUK. Md. 313)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

560.- (YTL.)

USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (VUK. Md. 352)

Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve VUK'na bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.

I'inci Derece Usulsüzlükler:

1 – Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;

2 – VUK.'na göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;

3 – Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;

5 – Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi;

6 – VUK'nun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde: 215–219) uyulmamış olması; (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır)

7 – İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;

8 – Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması; (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.)

9 – Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;

11 – Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin 342'nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.

II'nci Derece Usulsüzlükler:

1 – Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342'nci maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;

2 – Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya Kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;

4 – Vergi Kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması; (işe başlamayı bildirmek hariç)

5 – Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;

6 – Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;

7 – Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların Kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması;

8 – Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL (1.1.2007 tarihinden geçerli şekli)

 

Mükellef Grupları

Birinci Derecede Usulsüzlükler İçin (YTL.)

İkinci Derecede Usulsüzlükler İçin

(YTL.)

1.

Sermaye Şirketleri

75.-

43.-

2.

Sermaye Şirketleri Dışında Kalan I'inci Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı

49.-

24.-

3.

II'nci Sınıf Tüccarlar

24.-

12,70

4.

Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar

12,70

6,40

5.

Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

6,40

3.-

6.

Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

3.-

1,70

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (VUK. Md. 353)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

 

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması,

 

1 – Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine,

 

- her bir belge için

139.- (YTL.)

- bir takvim yılı içinde her bir belge için toplam ceza

64.000.- (YTL.)

2 – Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde,

 

- her bir belge için

139.- (YTL.)

- her bir belge nevine ilişkin olarak her tespit için toplam ceza

6.400.- (YTL.)

- bir takvim yılı içinde ise toplam ceza

64.000.- (YTL.)

3 – 232'nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir.

 

4 – Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi Kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için

139.- (YTL.)

5 – (5228 sayılı Kanunun 60/1-b maddesiyle 31.7.2004 tarihinden geçerli olmak üzere bent yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

6 – VUK.'na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tekdüzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

3.000.- (YTL.)

7–  VUK.'nun 8'inci maddesinin son fıkrası (Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlar) uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara,

 

- her bir işlem için

160.- (YTL.)

8– Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

490.- (YTL.)

9– 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında

640.- (YTL.)

10– VUK.'nun 127'nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

490.- (YTL.)

özel usulsüzlük cezası kesilir.

 

EN AZ CEZA HADDİ (VUK. Md. 343)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

 

Damga vergisi ve damga resmi dolayısıyla kesilecek vergi cezaları,

 

vergi ve resme tabi her varaka, senet ve ilan için

6,40 (YTL.)

den az olamaz. Diğer vergilerde her vergi için

13.90 (YTL.)

ye baliğ olmayan cezalar kesilmez.

 

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256, 257 VE MÜKERRER 257'NCİ MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA  (VUK. Mük. Md. 355)

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

 

VUK.'nun 86,148,149,150, 256 ve 257'nci maddelerinde yeralan zorunluluklar ile mükerrer 257'nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.390  (YTL.)

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

640.- (YTL.)

3- Yukarıki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında özel usulsüzlük cezası kesilir.

300.- (YTL.)

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

 

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

(1.1.2007 tarihinden itibaren)

 

1- Serbest Meslek Ödemelerinden;

 

a) GVK. 18'inci Madde Kapsamına Girenlerde           

% 17

b) Diğerlerinden 

% 20

2- Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden

% 3

3- 70'inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiraya Verilmesinde Yapılan Ödemelerden     

% 20

4- Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Yapılan Ödemelerden

                % 20

5- Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kira Ödemelerinden   

% 20

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI

(1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arası uygulanan şekli)

 

Aylık Brüt

1.023,88 (YTL.) ve yukarısı için günlük         

33.00 (YTL.)

    "     "   

1.015,59

-

1.023,88 (YTL.)    arasında olanlara günlük

28,00 (YTL.)

    "     "

914,28

-

1.015,59 (YTL.)    arasında olanlara günlük

25.00 (YTL.)

    "     "

831,39

-

914,28   (YTL.) arasında olanlara günlük

22,50 (YTL.)

    "     "

628,54

-

831,39   (YTL.) arasında olanlara günlük

20.00 (YTL.)

    "     "

      628,54 (YTL.)'den daha aşağı olanlara günlük    

19.00 (YTL.)

2007 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ (GVK Md. 103)(*)

7.500

YTL.ye kadar       

% 15

19.000

YTL.nin 7.500 YTL.si için 1.125 YTL. fazlası

% 20

43.000

YTL.nin 19.000 YTL.si için 3.425 YTL. fazlası

% 27

43.000

YTL.den fazlasının 43.000 YTL.si için 9.905 YTL. fazlası

% 35

2006 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ (GVK Md. 103)(*)

7.000

YTL.ye kadar       

% 15

18.000

YTL.nin 7.000 YTL.si için 1.050 YTL. fazlası

% 20

40.000

YTL.nin 18.000 YTL.si için 3.250 YTL. fazlası             

% 27

40.000

YTL.den fazlasının 40.000 YTL.si için 9.190 YTL. fazlası         

% 35

 

 

 

-------------------------------------

 

(*)(2005 ve önceki dönemlerle ilgili uygulanan tarifeler için GVK. Madde 103'ün dipnotlarına bakınız.)

 

SSK. (Md. 140'a) GÖRE KURUMCA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Durumunda;

 

1- Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için    

3 Aylık Asg. Ücret

2- Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için           

2 Aylık Asg. Ücret

3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

1 Aylık Asg. Ücret

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Durumunda;

 

1- Her bir sigortalı için      

1 Aylık Asg. Ücret

2- Çalışma izni olmayan her bir sigortalı için             

2 Aylık Asg. Ücret

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Durumunda; (Her Bir Fiil İçin)

 

1- Belgenin asıl nitelikli olması halinde (aylık asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere) Kurumca verilmiş olan belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına  

Asg. Ücretin 1/5'i

2- Belgenin ek nitelikte olması halinde Kurumca verilmiş her bir ek belge için        

Asg. Ücretin 1/8'i

3- Ek belgenin 79'uncu maddenin 3'üncü fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda 

3 Aylık Asg. Ücret

4- Mahkeme kararı ile veya denetim elemanlarınca yapılan tespitler sonucunda yada kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın     

3 Aylık Asg. Ücret

5- Sigorta müfettişi tarafından veya serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının maledildiği aylardan dolayı                

3 Aylık Asg. Ücret

Defter ve Belgeleri İbraz Etme Yükümlülüğünün Kurumca Yapılan Yazılı İhtara Rağmen 15 Gün İçinde Mücbir Sebep Olmaksızın Yerine Getirilmemesi Halinde

 

1- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler         

12 Aylık Asg. Ücret

2- Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler 

6 Aylık Asg. Ücret

3- Defter tutmakla yükümlü değil iseler       

3 Aylık Asg. Ücret

Defter ve belgelerinin tümünü belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere her bir geçersizlik hali için; ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla            

Asg. Ücretin 1/2'si

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşyerine Asılmaması Halinde

 

Sigortalıların adını, soyadını, sigorta sicil numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen bir belgeyi işyerinde birden ziyade işyeri olması halinde her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere işçiler tarafından da görülebilecek bir yere asma yükümlülüğünü Yönetmelikle belirlenen sürede yerine getirmeyenlere

2 Aylık Asg. Ücret

Muayene İçin Gereken Belgelerin Düzenlenerek Verilmesi Yükümlülüğünün Kurumca Yapılan İhtara Rağmen 3 Gün İçinde Yerine Getirilmemesi Halinde

 

İş Kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, sigortalının kazancını ve prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi düzenleyerek talebi halinde sigortalıya verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere         

1 Aylık Asg. Ücret

tutarında idari para cezası verilir.

 

 

 

 

PRATİK BİLGİLER (eski)
 (Değişim Tarihi: 12.12.2006)

 
KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNDE TAVAN ÜCRET TUTARI
(29.9.2006 tarih ve 26304 sayılı Resmi Gazete)(2006/10971 sayılı BKK ile)
 
(1.7.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
1.857,44 (YTL)
(Aylık Katsayı 0,04373)(Taban Aylık Katsayısı 0,54711)  
(1.1.2006-30.6.2006 tarihleri arası)
1.770.62 (YTL.)
(Aylık Katsayı 0,04265)(Taban Aylık Katsayısı 0,53377)
(1.7.2005-31.12.2005 tarihleri arası)
1.727,15 (YTL.)
(Aylık Katsayı 0,0416)(Taban Aylık Katsayısı 0,52075)
(1.1.2005-30.6.2005 tarihleri arası)
1.648,90 (YTL.)
(Aylık Katsayı 0,0401)(Taban Aylık Katsayısı 0,486)  
SSK PRİMİ HESABINDA TAVAN ÜCRET
(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
3.451,50 (YTL.)
(1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arası)
3.176,70 (YTL.)
SSK PRİMİ HESABINDA TABAN ÜCRET
(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
531,00 (YTL.)
(1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arası)
488,70 (YTL.)
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA TABAN ÜCRET
(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
531,00 (YTL.)
(1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arası)
488,70 (YTL.)
(İlk defa İsteğe Bağlı Sigortalı olabilmek için en az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak gerekir.)
BAĞ-KUR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (1479 SK. Ek Md. 20)
(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
62,40 (YTL.)
(1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arası)
57,43 (YTL.)
ASGARİ ÜCRET
(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
16 Yaşından Büyükler İçin
531,00 (YTL.)
16 Yaşından Küçükler İçin
450,00 (YTL.)
ÇIRAKLARDA VE ÖĞRENCİLERDE ASGARİ ÜCRET
(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
16 Yaşından Büyükler İçin
159,30 (YTL.)
16 Yaşından Küçükler İçin
135,00 (YTL.)
(3308 Sayılı Kanunun 25'inci maddesine göre; işletmelerde meslek eğitimi gören çırak ve öğrencilere yaş durumlarına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez.)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI (4447 SK. Md. 49)
(1.1.2005 tarihinden itibaren)
İşçiden
% 1
İşverenden
% 2
Devlet Katkı Payı
% 1
(5234 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle değişik, 4447 sayılı Kanunun 49'uncu maddesine göre 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.)
AİLE YARDIMI
(29.9.2006 tarih ve 26304 sayılı Resmi Gazete)(2006/10971 sayılı BKK ile)
(1.7.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
67,12 (YTL)
657 sayılı Devlet Memurları K. tabi olanlar (1500x0,04373)
 
(1.1.2006-30.6.2006 tarihinden itibaren)
63,98 (YTL.)
657 sayılı Devlet Memurları K. tabi olanlar (1500x0,04265)
(4857 sayılı İş Kanununa tabi olan işçilere yapılan bu tür yardımlar ücret olarak vergiye tabidir.)
VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK ZAMMI
(29.9.2006 tarih ve 26304 sayılı Resmi Gazete)(2006/10971 sayılı BKK ile)
(1.7.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
11,19 (YTL)
Bir Çocuk için (250x0,04373)
 
(15.1.2006 tarihinden itibaren)
10,66 (YTL.)
Bir Çocuk için (250x0,04265)
(5335 sayılı Kanunun 28/b-3 maddesiyle değişik, 657 sayılı Kanunun 202’inci maddesine göre,15.1.2005 tarihinden itibaren (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yeralan çocuklar için 1 kat arttırılarak uygulanır.)(Azami iki çocuk için istisna uygulanacak olup fazlası ile tesbit edilen miktarın üstü vergiye tabi tutulur.)
2006 YILI İÇİN HİZMET ERBABI GÜNLÜK YEMEK BEDELİ İSTİSNA TUTARI
(GVK. Md. 23/8) (1.1.2006 tarihinden itibaren)
8,25 (YTL.)
SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇLARDA SSK. PRİMİNDEN İSTİSNA OLAN TUTARLAR (SSK. Md. 77)
SSK. Priminden İstisna Günlük Yemek Bedeli
(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
1,06 (YTL.)
(1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arası)
0,98 (YTL.)
SSK. Priminden İstisna Aile Zammı
(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
53,10 (YTL.)
(1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arası)
48,87 (YTL.)
SSK. Priminden İstisna Çocuk Zammı (Bir Çocuk için)
(1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arası)
10,62 (YTL.)
(1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arası)
9,77 (YTL.)
(Azami iki çocuk için istisna uygulanacak olup fazlası ile tesbit edilen miktarın üstü SSK. Primine tabi tutulur.)
ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI
(1.1.2001 tarihinden itibaren)
Binde 6
2006 YILI İÇİN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ (GVK. Mük. Md. 121)
3.600 YTL.'ye kadar
% 8
7.200 YTL.'nin 3.600 YTL.'si için % 8 aşan kısmı için
% 6
7.200 YTL.'den fazlasının, 7.200 YTL.'si için % 7 aşan kısmı için
% 4
2006 YILI İÇİN ÜCRETLERDE SAKATLIK İNDİRİMİ (GVK. Md. 31)
Birinci derece sakatlar için
530.- (YTL.)
İkinci derece sakatlar için
265.- (YTL.)
Üçüncü derece sakatlar için
133.- (YTL.)
DAMGA VERGİSİNE TABİ TİCARİ BELGE VE BEYANNAMELERDE VERGİ MİKTARLARI (1.1.2006 tarihinden itibaren)
Bilançolar
15,30.- (YTL.)
Gelir Tabloları
7,60.- (YTL.)
İşletme Hesabı Özetleri
7,60.- (YTL.)
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri
19,70.- (YTL.)
Kurumlar Vergisi Beyannameleri
26,30.- (YTL.)
Katma Değer Vergisi Beyannameleri
13,10.- (YTL.)
Muhtasar Beyannameler
13,10.- (YTL.)
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)
13,10.- (YTL.)
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
26,30.- (YTL.)
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler
9,80.- (YTL.)
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri
9,80.- (YTL.)
İŞ KANUNUNA GÖRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857 SK. Md. 53)
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak
üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İzin süreleri;
a) Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara
14 gün
b) Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara
20 gün
c) Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara
26 gün
den az olamaz.
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
MEMURİYETTE YILLIK İZİN SÜRELERİ (657 SK. Md. 102-104-105)
a) Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlara
20 gün
b) Hizmet süresi on yıldan fazla olanlara
30 gün
c) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten
itibaren 8 hafta olmak üzere
16 hafta
d) Erkek memura, karısının doğum yapması halinde
3 gün
e) Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin,
babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde
5 gün
f) Memura hastalığı halinde, verilecek raporlarda gösterilecek
lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın,
- On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara
6 aya kadar
- On yıldan fazla hizmeti olanlara
12 aya kadar
- Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye
ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara
18 aya kadar
süre ile izin verilir.
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK VERGİNİN ALT SINIRI
(KDVK. Md. 29/2)
2004 Yılı İçin
9.100.- (YTL.)
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU (FORM Ba) İLE SATILAN MAL VE/VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU (FORM Bs)İLE İLGİLİ FATURA TOPLAMI KDV. HARİÇ OLARAK BELİRLENEN HAD (VUK.Teb. 350)
(21.7.2005 tarihinden itibaren) 30.000.000.000.-
30.000.- (YTL.)
(10.6.2003-20.7.2005 tarihleri arası) 25.000.000.000.-
25.000.- (YTL.)
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE ASGARİ TUTAR (VUK. Md. 313)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
520.- (YTL.)
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZARKASA FİŞİ DÜZENLENMESİNDE AZAMİ TUTAR (VUK. Md. 232)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
520.- (YTL.)
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
% 15
(1.4.2003-31.12.2005 tarihleri arası)
% 20
(1.1.1999-31.3.2003 tarihleri arası)
% 15
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
% 20
(1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arası)
% 30
(1.1.2004-31.12.2004 tarihleri arası)
% 33
(1.4.2003-31.12.2003 tarihleri arası)
% 30
(1.1.2001-31.3.2003 tarihleri arası)
% 25
YILLAR İTİBARİYLE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
2006 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 353)
% 7,8
2005 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 353)
% 9,8
2004 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 341)
% 11,2
2003 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 325)
% 28,5
2002 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 310)
% 59,0
2001 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 301)
% 53,2
2000 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 288)
% 56,0
1999 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 279)
% 52,1
1998 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 267)
% 77,8
1997 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 259)
% 80,4
1996 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 252)
% 72,8
1995 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 245)
% 99,5
1994 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 233)
% 107,6
1993 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 223)
% 58,4
1992 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 219)
% 61,5
1991 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 214)
% 54,1
1990 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 207)
% 55,5
1989 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 201)
% 70,4
1988 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 187)
% 63,2
1987 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 178)
% 29,1
1986 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (VUK.Teb. 174)
% 21,7
2006 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
Üç Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı
% 0,39
Altı Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı
% 2,15
Dokuz Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı
% 5,55
Oniki Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı
% 7,8
2005 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
Üç Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı
% 3,3
Altı Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı
% 4,97
Dokuz Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı
% 6,60
Oniki Aylık Geçici Vergi Hesaplanmasında Yeniden Değerleme Oranı
% 9,8
2004 YILI GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GİDER İNDİRİMİ KISITLAMASI ORANLARI
Birinci Üç Aylık Dönem İçin Gider İndirimi Kısıtlaması Oranı
% 9,3
İkinci Üç Aylık Dönem İçin Gider İndirimi Kısıtlaması Oranı
% 8,8
Üçüncü Üç Aylık Dönem İçin Gider İndirimi Kısıtlaması Oranı
% 7,6
Dördüncü Üç Aylık Dönem İçin Gider İndirimi Kısıtlaması Oranı
% 9,1
BAZI MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
a) Kanuna ekli Listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için
% 18
b) I sayılı listede yeralan teslim ve hizmetler için
% 1
c) II sayılı listede yeralan teslim ve hizmetler için
% 8
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE İSKONTO VE FAİZ ORANLARI (Senelik)
(20.12.2005 tarihinden geçerli olmak üzere)
a) Reeskont İşlemlerinde
% 23
b) Avans İşlemlerinde
% 25
(25.05.2005-19.12.2005 tarihleri arası)
a) Reeskont İşlemlerinde
% 28
b) Avans İşlemlerinde
% 30
(13.01.2005-24.05.2005 tarihleri arası)
a) Reeskont İşlemlerinde
% 32
b) Avans İşlemlerinde
% 35
(15.06.2004-12.01.2005 tarihleri arası)
a) Reeskont İşlemlerinde
% 38
b) Avans İşlemlerinde
% 42
(08.10.2003-14.06.2004 tarihleri arası)
a) Reeskont İşlemlerinde
% 43
b) Avans İşlemlerinde
% 48
(14.06.2003-07.10.2003 tarihleri arası)
a) Reeskont İşlemlerinde
% 50
b) Avans İşlemlerinde
% 57
(17.05.2002-13.06.2003 tarihleri arası)
a) Reeskont İşlemlerinde
% 55
b) Avans İşlemlerinde
% 64
(30.12.1999-16.05.2002 tarihleri arası)
a) Reeskont İşlemlerinde
% 60
b) Avans İşlemlerinde
% 70
KANUNİ FAİZ ORANLARI (Senelik)
(01.01.2006 tarihinden itibaren)(30.12.2005 R.G.)
% 9
(01.05.2005-31.12.2005 tarihleri arası) (5335 sayılı K. Md. 14)
% 12
(01.01.2005-30.04.2005 tarihleri arası) (5277 sayılı K. Md. 37/e)
% 12
(30.06.2004-31.12.2004 tarihleri arası)
% 15
(01.01.2004-29.06.2004 tarihleri arası) (5027 sayılı K. Md. 49/o)
% 15
(01.07.2003-31.12.2003 tarihleri arası)
% 30
(01.04.2003-30.06.2003 tarihleri arası) (4833 sayılı K. Md. 51/t)
% 30
(01.07.2002-31.03.2003 tarihleri arası)
% 55
(01.01.2000-30.06.2002 tarihleri arası)
% 60
(01.01.1998-31.12.1999 tarihleri arası)
% 50
(31.12.1997 tarihine kadar)
% 30
TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (Senelik)
(01.01.2006 tarihinden itibaren) (30.12.2005 R.G.)
% 9
(01.05.2005-31.12.2005 tarihleri arası) (5335 sayılı K. Md. 14)
% 12
(01.01.2005-30.04.2005 tarihleri arası) (5277 sayılı K. Md. 37/e)
% 12
(30.06.2004-31.12.2004 tarihleri arası)
% 15
(01.01.2004-29.06.2004 tarihleri arası) (5027 sayılı K. Md. 49/o)
% 15
(01.07.2003-31.12.2003 tarihleri arası)
% 30
(01.04.2003-30.06.2003 tarihleri arası) (4833 sayılı K. Md. 51/t
% 30
(01.07.2002-31.03.2003 tarihleri arası)
% 55
(01.01.2000-30.06.2002 tarihleri arası)
% 60
(01.01.1998-31.12.1999 tarihleri arası)
% 50
(31.12.1997 tarihine kadar)
% 30
Ticari işlerde bu oran 20.12.2005 tarihinden itibaren % 25 olarak uygulanır.)
GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık)
(21.04.2006 tarihinden itibaren)
% 2,5
(02.03.2005-20.04.2006 tarihleri arası)
% 3
(12.11.2003-01.03.2005 tarihleri arası)
% 4
(31.01.2002-11.11.2003 tarihleri arası)
% 7
(29.03.2001-30.01.2002 tarihleri arası)
% 10
(02.12.2000-28.03.2001 tarihleri arası)
% 5
(21.01.2000-01.12.2000 tarihleri arası)
% 6
(09.07.1998-20.01.2000 tarihleri arası)
% 12
(01.02.1996-08.07.1998 tarihleri arası)
% 15
(31.08.1995-31.01.1996 tarihleri arası)
% 10
(08.03.1994-30.08.1995 tarihleri arası)
% 12
(30.12.1993-07.03.1994 tarihleri arası)
% 9
(01.01.1990-29.12.1993 tarihleri arası)
% 7
TECİL FAİZİ ORANLARI (Aylık)
(28.04.2006 tarihinden itibaren)
% 2
(04.03.2005-27.04.2006 tarihleri arası)
% 2,5
(12.11.2003-03.03.2005 tarihleri arası)
% 3
(02.02.2002-11.11.2003 tarihleri arası)
% 5
(31.03.2001-01.02.2002 tarihleri arası)
% 6
(21.12.2000-30.03.2001 tarihleri arası)
% 3
(25.01.2000-20.12.2000 tarihleri arası)
% 4
(10.07.1998-24.01.2000 tarihleri arası)
% 8
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
a) Binalarda (Meskenlerde)
Binde 1
Binalarda (Diğerlerinde)
Binde 2
b) Arsalarda
Binde 3
c) Arazilerde
Binde 1
(Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18'inci maddelerinde, 5281 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre; 23.07.2004 tarihinden itibaren bu oranlar 5216 sayılı Kanunun uygulandığı Büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı olarak uygulanır.)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK KAPSAMI
Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden aşağıdaki hadlerden birisini aşanlar beyannamelerini YMM.'lere tasdik ettireceklerdir.(M. Müş. Tebliği Sıra No: 37)
2005 Yılı Aktif Toplamı
3.294.000.- (YTL.)
2005 Yılı Net Satışları Toplamı
6.588.000.- (YTL.)
2006 YILI İÇİN KONUTLARDA GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI
(GVK. Md. 21)
2.200.- (YTL.)
2006 YILINA UYGULANMAK ÜZERE BASİT USULE TABİ MÜKELLEFİYETLERDE
İşyeri Mülkiyetinin İş Sahibine Ait Olması Halinde Emsal Kira Bedeli Kiralanmış Olması Halinde Yıllık Kira Bedeli; (GVK. Md. 47/2)
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde
3.500.- (YTL.)
Diğer Yerlerde
2.500.- (YTL.)
BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER
(GVK. Md. 48) (1.1.2006 tarihinden itibaren)
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 50.000.- (YTL.)’yi veya yıllık satışları tutarının
72.000.- (YTL.)
yi aşmaması,
2- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatının
25.000.- (YTL.)
yi aşmaması,
3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının
50.000.- (YTL.)
yi aşmaması.
DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK. Mük. Md. 80)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
6.000.- (YTL.)
ARIZİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK. Md. 82)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
14.000.- (YTL.)
TEVKİFATA VE İSTİSNA UYGULAMASINA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (GVK. Md. 86/1-d)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
875.- (YTL.)
İLANIN ŞEKLİ (VUK. Md. 104)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere
1.200 .- (YTL.)
den az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir.
2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.
3. İlan ile yapılan tebliğin konusu
1.200 ila 120.000.- (YTL.)
arasındaki vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan,
ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. Tutarın
120.000.- (YTL.)
yi aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca yapılır.
Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir.
TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK. Mük. Md. 115)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı  
14.- (YTL.)
(14.-YTL. dahil)’yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir.
USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (VUK. Md. 352)
Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve VUK'na bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.
I'inci Derece Usulsüzlükler:
1 – Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
2 – VUK.'na göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
3 – Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
5 – Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi;
6 – VUK'nun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde: 215–219) uyulmamış olması; (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır)
7 – İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
8 – Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması; (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.)
9 – Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;
11 – Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin 342'nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.
II'nci Derece Usulsüzlükler:
1 – Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342'nci maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;
2 – Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya Kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;
4 – Vergi Kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması; (işe başlamayı bildirmek hariç)
5 – Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;
6 – Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;
7 – Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların Kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması;
8 – Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL (1.1.2006 tarihinden geçerli şekli)
Mükellef Grupları
Birinci Derecede
İkinci Derecede
   
Usulsüzlükler İçin (YTL.)
Usulsüzlükler İçin (YTL.)
1. Sermaye Şirketleri
70.-
40.-
2.     Sermaye Şirketleri Dışında Kalan I'inci Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı
46.-
23.-
3. II'nci Sınıf Tüccarlar
23.-
11,80
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
11,80
6
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler
6
2,90
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
2,90
1,60

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (VUK. Md. 353)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması,
1 – Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine,
- her bir belge için
129.- (YTL.)
- bir takvim yılı içinde her bir belge için toplam ceza
60.000.- (YTL.)
2 – Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde,
- her bir belge için
129.- (YTL.)
- her bir belge nevine ilişkin olarak her tespit için toplam ceza
6.000.- (YTL.)
- bir takvim yılı içinde ise toplam ceza
60.000.- (YTL.)
3 – 232'nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir.
4 – Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi Kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için
129.- (YTL.)
5 – (5228 sayılı Kanunun 60/1-b maddesiyle 31.7.2004 tarihinden geçerli olmak üzere bent yürürlükten kaldırılmıştır.)
6 – VUK.'na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tekdüzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
2.900.- (YTL.)
7– VUK.'nun 8'inci maddesinin son fıkrası (Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlar) uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara,
- her bir işlem için
150.- (YTL.)
8– Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
460.- (YTL.)
9– 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında
600.- (YTL.)
10– VUK.'nun 127'nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
460.- (YTL.)
özel usulsüzlük cezası kesilir.
BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK. Md. 177)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
1 – Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı
96.000.- (YTL.)
yi veya satışlarının tutarı
130.000.- (YTL.)
2 – Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı
52.000.- (YTL.)
3 – 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
96.000.- (YTL.)
yi aşanlar;
EN AZ CEZA HADDİ (VUK. Md. 343)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
Damga vergisi ve damga resmi dolayısıyla kesilecek vergi cezaları,
vergi ve resme tabi her varaka, senet ve ilan için
6.- (YTL.)
den az olamaz. Diğer vergilerde her vergi için
12.90 (YTL.)
ye baliğ olmayan cezalar kesilmez.
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256, 257 VE MÜKERRER 257'NCİ MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA
(VUK. Mük. Md. 355)
(1.1.2006 tarihinden itibaren)
VUK.'nun 86,148,149,150, 256 ve 257'nci maddelerinde yeralan zorunluluklar ile mükerrer 257'nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.290 (YTL.)
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
600.- (YTL.)
3- Yukarıki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
290.- (YTL.)
özel usulsüzlük cezası kesilir.
Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
 
GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(1.1.2004 tarihinden itibaren)
1- Serbest Meslek Ödemelerinden;
a) GVK. 18'inci Madde Kapsamına Girenlerde
% 17
b) Diğerlerinden
% 22
2- Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden
5
3- 70'inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiraya Verilmesinde Yapılan Ödemelerden
% 22
4- Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Yapılan Ödemelerden
% 22
5- Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kira Ödemelerinden
% 22

30.00 (YTL.)
GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI
(1.7.2006-31.12.2006 tarihleri arası uygulanan şekli)
Aylık Brüt
962.55 (YTL.) ve yukarısı için günlük
30.00 (YTL.)
"     "
954.67 - 962.55 (YTL.) arasında olanlara günlük
25.50 (YTL.)
"     "
858.47 - 954.67 (YTL.) arasında olanlara günlük
23.00 (YTL.)
"     "
779.75 - 858.47 (YTL.) arasında olanlara günlük
20.50 (YTL.)
"     "
587.12 - 779.75 (YTL.) arasında olanlara günlük
18.00 (YTL.)
"     "
587.12 (YTL.)'den daha aşağı olanlara günlük
17.00 (YTL.)
2006 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(GVK Md. 103)(*)
Aylık Brüt
938.95 (YTL.) ve yukarısı için günlük
"     "
931.27 - 938.95 (YTL.) arasında olanlara günlük
25.50 (YTL.)
"     "
837.44 - 931.27 (YTL.) arasında olanlara günlük
23.00 (YTL.)
"     "
760.67 - 837.44 (YTL.) arasında olanlara günlük
20.50 (YTL.)
"     "
572.80 - 760.67 (YTL.) arasında olanlara günlük
18.00 (YTL.)
"     "
572.80 (YTL.)'den daha aşağı olanlara günlük
17.00 (YTL.)
(*)(2005 ve önceki dönemlerle ilgili uygulanan tarifeler için GVK. Madde 103'ün dipnotlarına bakınız.)

SSK. (Md. 140'a) GÖRE KURUMCA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Durumunda;  
1- Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için 3 Aylık Asg. Ücret
2- Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için 2 Aylık Asg. Ücret
3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 1 Aylık Asg. Ücret
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Durumunda;  
1- Her bir sigortalı için 1 Aylık Asg. Ücret
2- Çalışma izni olmayan her bir sigortalı için 2 Aylık Asg. Ücret  
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Durumunda; (Her Bir Fiil İçin)  
1- Belgenin asıl nitelikli olması halinde (aylık asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere) Kurumca verilmiş olan belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına Asg. Ücretin 1/5'i
2- Belgenin ek nitelikte olması halinde Kurumca verilmiş her bir ek belge için Asg. Ücretin 1/8'i
3- Ek belgenin 79'uncu maddenin 3'üncü fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda 3 Aylık Asg.Ücret
4- Mahkeme kararı ile veya denetim elemanlarınca yapılan tespitler sonucunda yada kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın 3 Aylık Asg. Ücret
5- Sigorta müfettişi tarafından veya serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının maledildiği aylardan dolayı 3 Aylık Asg. Ücret
Defter ve Belgeleri İbraz Etme Yükümlülüğünün Kurumca Yapılan Yazılı İhtara Rağmen 15 Gün İçinde Mücbir Sebep Olmaksızın Yerine Getirilmemesi Halinde  
1- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler 12 Aylık Asg. Ücret
2- Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler 6 Aylık Asg. Ücret
3- Defter tutmakla yükümlü değil iseler 3 Aylık Asg. Ücret
Defter ve belgelerinin tümünü belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere her bir geçersizlik hali için; ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla Asg. Ücretin 1/2'si
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşyerine Asılmaması Halinde 2 Aylık Asg. Ücret
Sigortalıların adını, soyadını, sigorta sicil numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen bir belgeyi işyerinde birden ziyade işyeri olması halinde her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere işçiler tarafından da görülebilecek bir yere asma yükümlülüğünü Yönetmelikle belirlenen sürede yerine getirmeyenlere  
Muayene İçin Gereken Belgelerin Düzenlenerek Verilmesi Yükümlülüğünün Kurumca Yapılan İhtara Rağmen 3 Gün İçinde Yerine Getirilmemesi Halinde  
İş Kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, sigortalının kazancını ve prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi düzenleyerek talebi halinde sigortalıya verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 1 Aylık Asg. Ücret
tutarında idari para cezası verilir.  

 
Make your own free website on Tripod.com